Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego www.modom.pl

 

 1. Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, firma Modom Podhale sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa informacji a co za tym idzie poufności, integralności i rozliczalności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy organizacji w tym sklepu, przeszli cykl szkoleń w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych).
 2. Administratorem Danych Osobowych jest firma Modom Podhale sp. z o.o.,ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary, e-mail: odo@modom.pl , NIP: 6770004557, REGON: 350146400 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Zgłaszanie naruszeń IOD modom.pl - w przypadku pytań, wątpliwości lub potrzeby zgłoszenia skargi/naruszenia, proszę przesłać informację do Inspektora Ochrony Danych modom.pl pod adres odo@modom.pl
 4. Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 5. Rezygnacja/wycofanie zgody  proszę pamiętać, że cofnąć zgodę może każda osoba, której dane dotyczą w dowolnym momencie. W tym celu proszę przesłać taką informację Inspektorowi Danych Osobowych modom.pl pod adres e – mail odo@modom.pl 
 6. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku, gdy macie Państwo wątpliwości co do prawidłowości i kompletności przetwarzania danych osobowych, kwestionujecie ich prawidłowość,  zgłoszenie takie należy przesłać na adres e – mail odo@modom.pl Zawieszenie przetwarzania danych realizowana będzie przez okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość i kompletność tych danych. 
  W czasie sprawdzania prawidłowości danych przez administratora (modom.pl), wszelkie przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając jedynie ograniczenia ich wykorzystania.
 7. Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym) – w przypadku, jeżeli pozyskane dane nie są niezbędne do realizacji celów, zgoda, która była jedyną podstawą przetwarzania została cofnięta, wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania, dane przetwarzano niezgodnie z prawem, obowiązek usunięcia wynika z przepisów prawa przysługuje Państwu prawo do usunięcia wszelkich danych. Zgłoszenie takie proszę przesłać Inspektorowi Danych Osobowych modom.pl odo@modom.pl
 8. Prawo do przenoszenia danych – przysługuje Państwu prawo do otrzymania i/lub przesłania danych innemu administratorowi w formacie, który jest powszechnie dostępny i używany przez wszystkie jednostki krajowe i UE.
 9. Prawo dostępu do danych – na pisemny wniosek, Administrator danych ma obowiązek przekazać kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Istotne jest to, że pierwsza kopia wydawana jest bezpłatnie. W przypadku żądania kolejnych kopii firma Modom Podhale sp. z o.o. pobiera „rozsądną opłatę”.
 10. Prawo do sprostowania danych – dokładamy wszelkich starań, aby Państwa dane były prawidłowe i kompletne. W przypadku, gdy stwierdzone zostanie odstępstwo od tych dwóch zasad, przysługuje prawo do:
 • sprostowania danych nieprawidłowych;
 • uzupelnienia informacji niekompletnych.

Firma Modom Podhale sp. z o.o. przyjęła zasadę minimalizacji pozyskiwanych danych 
w zależności od określonego celu przetwarzania.

Wszelkie nieprawidłowości prosimy zgłaszać do Inspektora Ochrony Danych modom.pl pod adres e-mail odo@modom.pl

 1. Warunki wyrażenia zgodny przez dziecko do lat 16 – zgodnie z RODO wyrażenie zgody wymaga zgody rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat. Wszelkie transakcje i/lub działania podejmowane i realizowane bez uzyskania zgody od rodzica lub opiekuna prawnego są pozbawione mocy prawnej.
 2. Przekazywanie danych stronom trzecim – Administrator danych (modom.pl) chroni interesy swoich Klientów, których dane dotyczą a w szczególności zapewnia, żeby te dane były przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnie 
  z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu 
  z przedstawionymi celami. Podmiot, który występuje do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych modom.pl z żądaniem udostępnienia danych osobowych, powienien za każdym razem wskazać podstawę prawną, która usprawiedliwi takie żądanie. W przeciwnym razie żądanie takie zostanie od razu odrzucone. W przypadku przedstawienia podstawy prawnej, zostanie ona przeanalizowana i w przypadku stwierdzenia braku podstaw prawnych, odrzucona. Zapis z takiego działania pozostaje w dokumentacji RODO modom.pl.
 3. Przejrzystość – szanowni Państwo, staramy się aby Nasza strona internetowa wraz 
  z informacjami na niej zawartymi oraz prośbami o udzielenie zgód, była dla Państwa łatwo dostępna, przejrzysta, zrozumiała, napisana jasnym i prostym językiem. 
  W każdym przypadku przywołujemy Administratora danych osobowych wraz ze wskazaniem szczegółowych celów (konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych) zbierania Państwa danych osobowych. W przypadku, gdy Państwa odczucia są inne, prosimy wszelkie uwagi kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail odo@modom.pl
 4. Przechowywanie danych – Szanowni Państwo, pozyskane dane przechowujemy przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne z punktu widzenia celu przetwarzania 
  tj. pozyskanej zgodny od Państwa.
 5. Prawo dostępu do danych – proszę pamiętać, że macie Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, że przetwarzane dane osobowe, które Was dotyczą w zakresie:
 • celu przetwarzania;
 • kategorii pozyskiwanych danych;
 • informacji o odbiorcach danych;
 • planowany okres retencji (zniszczenia) danych;
 • informacji o uprawnieniach;
 • informacji o prawie do skargi;
 • źródła danych;
 • automatycznie podejmowanych decyzji.

 

UWAGA !

Podanie danych osobowych i/lub udzielenie wskazanych zgód nie jest wymagane ale niepodanie ich będzie skutkowało niemożnością realizacji celów, o których mowa na stronie internetowej modom.pl i w niniejszym dokumencie (tekst poniżej).

 

 1. Na naszej stronie internetowej oraz sklepie zbieramy następujące dane osobowe:

 

 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziecie Państwo proszeni 
  o podanie swojego imienia i nazwiska, aby móc wysłać zamówienie oraz uzyskać możliwości kontaktu;
 • Adres zamieszkania lub adres do wysyłki – jest nam potrzebny do wysyłania Państwu zamówionego produktu;
 • Nr urządzenia końcowego (telefonu, smartfonu, tabletu, laptopa, etc.) – zdarza się, że powiadamiamy sms-em o wysłaniu produktu. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń lub zdarzeń wynikających z siły wyższej (losowych), jak np. brak produktu 
  w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie, wypadek samochodu dostarczajacego produkt dla Państwa, brak prądu, itd.
 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia i nadania przesyłki oraz kontaktujemy się z Państwem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera będziemy wysłać do informację handlową raz, dwa razy w miesiącu.
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych 
  w internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię cookies w celu dostosowania serwisu do Państwa indywidualnych potrzeb. Możecie Państwo zgodzić się na to, aby wpisane dane zostały zapamiętane i byście Państwo mogli bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych, chyba, że wyrazicie Państwo taką zgodę w osobnej klauzuli, którą w uzasadnionych celach zostanie przez Nas Państwu udostępniona. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 • Profilowanie – zdarza się, że przetwarzamy Państwa dane osobowe w taki sposób, aby wykorzystać pozyskane informacje do oceny preferencji zakupowych w celu ułatwienia Państwu realizacji planowanych i/lub realizowanych zakupów lub sprawnego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego (osobiste preferencje, zainteresowania, zachowania, lokalizacja lub przemieszczanie się, itp.).

  

 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

 

 • dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania, konta po realizacji takiego zamówienia pozostaje jedynie dokument potwierdzający dokonaną transakcję.
 • rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna. Przechowujemy dane w bazie, aby ułatwić Państwu w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym,
 • jeśli chcecie Państwo być informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możecie zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili można się z niego wypisać.

 

 1. Każdy Użytkownik naszego sklepu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzycie sobie Państwo pozostawienia swoich danych osobowych to macie prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego sklepu.
 2. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również danych poufnych i wrażliwych, jak dane dostępu do konta bankowego.
 3. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w sklepie internetowym lub prześlij wiadomość e-mail pod adres odo@modom.pl
 4. Sklep internetowy modom.pl jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
 5. Użytkownik dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 8.